ourtree.dk Gå på opdagelse i din slægtshistorie
Ægtefæller
Alias

 

1636

Apr

Født

1660

1726

Død

Nustrup

Dorothea Øllegård von Ahlefeldt fik med sin 1. mand
Peder Hans Hjort (Petrus Jordt) 11 sønner og 1 datter.
Han faldt 1659.
Med sin 2. mand præsten Johan Vedel fik hun 4 sønner
og 1 datter, som der står.
Hendes dødsår er ikke påført gravstenen.

Dorothea Øllegård von Ahlefeldt anerkendes ikke
som medlem af den adelige slægt.
Hun er nævnt i Louis Bobés Slægten Ahlefeldts historie i
registret: Forskellige personer af navnet von Ahlefeldt.

Måske var hun en uægte datter af Claus von Ahlefeldt
(1578-1632), hvis hendes årstal er rigtige.

1780

Notat

I Lauge Andersen Vedels såkaldte "Stambog", som findes på Det Kongelige Bibliotek,
som er ekstraheret af T. Glahn i " Sønderjysk Månedsskrift" 1942,
findes en afskrift af nogle optegnelser af Nustrup - præsten Peter Jordt , hvis enke
DORTHEA ØLLEGAARD CLAUSDATTER von AHLEFELDT (1636 - 1726)
blev gift med Jordts efterfølger JOHAN LAUGESEN VEDEL (1631 - 1692) ,
hvilke optegnelser kaster lys over Dorthea Clausdatters slægt og synes at vise, at hun
er af den adelige slægt Ahlefeldt, selv om hun - og faderen - ikke er opført på dennes stamtavler ifølge
"Danmarks Adels Årbog" 1929, jf . "Slægten Ahlefeldts Historie" I , s. 81 i Bilag.
Jordt beretter, at ved sin første søn Kay's dåb 1653 var fadderne:
1) Ihr Excell. Hr Kay von Ahlefeldt, Ritter und. Amtmann.
2) Claus von Ahlefeldt als Swieger Vater. Andet sted i Stambogen er Claus v. Ahlefeldt benævnt
" t. Ougaard i Angeln " - og på ovennævnte sted i slægtshistorien nævnt som ikke opført på stamtavlerne
, oplyses det at han og hustruen ejede Ougaard ved Flensborg 1648 samt at den solgtes 1664.
Førstnævnte fadder Kay von Ahlefeldt må være den i Ahlefeldt - slægtshistorien IIIs .25 omtalte
( født 1591 - død 1670). Han var amtmand i Flensborg 1621 - 1649 og i Haderslev fra 1649
til sin død og var en betydningsfuld og højtstående personlighed ( Biografisk Leksikon , Cai - ).
Hans far var Bendix - , farfar Bertram - , begge til Lehmkulen.
En farbrorder var Claus - (1548 - o . 1605 ) , der ved arvedeling 1572 fik nogle bøndergårde i Jerpelund,
Volstrup og Kalvslund sogne - Han solgte 1581 noget gods i Flensborg len til kongen.
( Slægtshistorien II s. 88 ).
Det er usandsynligt , at Kay von Ahlefeldt og Claus von Ahlefeldt kunne være faddere sammen ved den om talte barnedåb, hvis ikke Claus - og datteren - virkelig var af Ahlefeldt - slægten, og alle formentlig ret nære slægtninge.
Slægtstavlen - et uddrag - ser herefter sandsynligvis således ud:
De nævnte steder og gods i Flensborg len, fx Jerpelund, beliggende syd og øst for Flensborg i Angel,
og Ougaard i Angel ( Ougaard må være stedet, der lidt sydligere på tyske kort hedder Augaard og på et danske kort hedder Aagaard).
Når slægtsskabet skal belyses mellem den anden og den tredie Claus von Ahlefeldt.
Endvidere beretter Jordt, at ved datteren Christinas dåb 1658 var bl. fadderne
Christina von Ahlefeldt, sikkert en datter af den Ditlev v. Ahlefeldt,
der var amtmand i Flensborg 1652 - 79 (Slægten Ahlefeldts Historie V, s. 7 ff.).
Endelig oplyses i en artikel om "Præsteslægten Vedel i Nustrup" i "Sønderjysk Måneds skrift "
1954 af E. M. Bertelsen, at der i Nustrup kirke findes en "prægtig Liigsteen"
over Dorthea og begge hendes mand, og at der i denne findes forskellige våbenskjolde,
bl.a. Ahlefeldternes.
Det sidste ville naturligvis ikke være tilfældet, hvis ikke Dorthea virkelig var af den adelige Ahlefeldtslægt.
Samme artikel siger at hendes moder var " en Rantzau".

Kilde: